信越ShinEtsu
信越ShinEtsu
 

信越ShinEtsu

分类

型号

胶粘剂

KR-251、KR-112、KE-347-W、KE-347-T、KE-348、KE40、KE-441-R、KE-441-T、KE44、KE-45-T、KE-45-B、KE-45-W、KE-3490、KE4560、KE4896、KE-17、KE-1204A/B、KE-66、KE3498、KE3494、KE-3420、KE-3475T、PRIMER-T

润滑油及散热膏

G-501、KS-64、G-30、G-40、G-330、G-331、KS609、G-746、G-747、KS612、HIVAC-G、HIVAC F4、HIVAC F5、KF96、KF-99、G-751、KS609、X-23-7762、X-23-7783D、X-23-7868-2D